FAQ: Kompetenceforløb og løbende efteruddannelse

Reglerne for DE’s krav om kompetenceforløb og løbende efteruddannelse er ændret med virkning fra 1. januar 2020. Nedenfor kan du se ofte stillede spørgsmål vedr. DE’s krav om kompetenceforløb og løbende efteruddannelse.

Husk at orienter dig i normsættes krav til kompetence og uddannelse her.

Ofte stillede spørgsmål

 • Jeg er ny i en DE-medlemsvirksomhed. Hvad er mit krav?

  Som ny i en DE-medlemsvirksomhed er du omfattet af DE’s krav om kompetenceforløb i din første uddannelsesperiode. Som led i din oplæring i en mæglervirksomhed skal du minimum gennemføre fire kompetencekurser inden for to kalenderår, fra det år du er ansat. Der tælles ingen lektioner i første uddannelsesperiode. 

  Det er et krav, at du gennemfører det eller de kompetencekurser, som er kompetencegivende for den opgave, som du skal varetage i butikken, inden opgaven udføres. Dvs. du skal have deltaget på kompetencekurset ’Fremvisning’ før du må foretage en egentlig fremvisning. Kompetencekurserne skal ses som et supplement til det oplæringsforløb, som din virksomhed har ansvaret for, at du kommer igennem. Derfor er kompetencekurserne et absolut minimumskrav førend en opgave udføres i praksis. Du kan læse mere om kravet her og se en anbefalet rækkefølge af kompetencekurserne her.

 • Hvilke opgaver må jeg ikke varetage, før jeg har deltaget på et kompetencekursus?

  Du må ikke varetage opgaver i mæglervirksomheden, som du ikke har den fornødne kompetence til. Kompetencerne tilegner du gennem oplæring på din arbejdsplads og ved deltagelse på DE’s kompetencekurser. 

 • Hvad vil det sige at varetage mæglerfaglige opgaver?

  De, der varetager mæglerfaglige opgaver, er som udgangspunkt alle, der har kontakt til kunder (købere og sælger). Dvs. medarbejdere og indehavere, der taler/korresponderer med kunder om diverse forhold vedr. ejendommen eller selve handlen, herunder f.eks. personale, der vurderer, viser ejendomme frem, rådgiver kunder, taler med kunder om handlens forløb og/eller forhold ved selve ejendommen, foretager handlens berigtigelse, laver sagsbehandling osv.

  Medarbejdere med opgaver, som falder uden for ”mæglerfaglige opgaver”, vil være f.eks. rengøringspersonale, praktikanter, og andet personale, som har meget begrænset kontakt til kunder, som f.eks. receptionister, der ikke svarer på kundernes spørgsmål men blot viderestiller opkald, regnskabsmedarbejdere, der udelukkende sender fakturaen til sælger eller opkræver tinglysningsafgift fra køber.

 • Må jeg varetage en mæglerfaglig opgave før jeg har gennemført det kompetencekursus, som er kompetencegivende for opgaven?

  Nej. Det er et krav jf. DE’s Generelle normer om etisk adfærd, norm C 3, at du ikke må udføre opgaver i virksomheden, som du ikke har kompetencer til. Derfor er det en bestemmelse i DE’s regelsæt for uddannelse, at du i dit kompetenceforløb (første uddannelsesperiode) skal gennemføre minimum fire kompetencekurser, der er kompetencegivende for de opgaver, du skal varetage i virksomheden. Det er et absolut minimumskrav, og skal ses som en del af det oplæringsforløb, som din virksomhed har ansvar for at tilrettelægge for dig. Mange vil ofte finde det nødvendigt at gennemføre flere end fire kompetencekurser. Du kan læse mere om kravet her og se en anbefalet rækkefølge af kompetencekurserne her.

 • Jeg har taget mere end de fire obligatoriske kompetencekurser i mit kompetenceforløb. Overflyttes de til min første efteruddannelsesperiode?

  Nej. Der tælles ikke lektioner i første uddannelsesperiode, når du er omfattet af krav om kompetenceforløb. Derfor er det ikke muligt at overflytte overskydende kurser til næste uddannelsesperiode. Det skyldes, at du i denne opstartsperiode har brug for al den viden og oplæring, som er nødvendig for, at du bliver fagligt kompetent til at varetage de grundlæggende opgaver i en mæglervirksomhed.

 • Jeg er ny i branchen og ansat i december måned. Får jeg reduceret mit krav til kompetenceforløbet?

  Du er garanteret minimum 13 mdr. til at gennemføre de obligatoriske fire kompetencekurser. Sker det, at du har mindre end 13 mdr. til gennemførsel grundet ansættelse senere end d. 1. december, fratrædelse, orlov, længerevarende sygdom el.lign. kan DE’s uddannelsesafdelingen rykke perioden frem.

  Eksempel:

  A ansættes d. 1. december 2020, og får uddannelsesperioden 2020-2021, og har 13 måneder til gennemførelse af kompetenceforløbet. Hvis A fx bliver syg og uarbejdsdygtig i 3 måneder inden for denne uddannelsesperiode, vil A reelt kun have 10 måneder til at gennemføre kompetenceforløbet. Uddannelsesafdelingen kan i dette tilfælde rykke den første uddannelsesperiode til 2021-2022. Dvs. A skal gennemføre kompetenceforløbet i løbet af perioden 1. december 2020 til 31. december 2022 (i alt 25 måneder minus 3 måneders sygdom = 22 måneder).

 • Hvad sker der, hvis jeg ikke når at opfylde kravet til kompetenceforløb?

  Hvis du ikke opfylder dit krav om gennemførsel af fire kompetencekurser i din første uddannelsesperiode (2 kalenderår), får du/forretningen en bod på 3.000 kr., og du skal gennemføre antal manglende kompetencekurser inden d. 1/7 i næste uddannelsesperiode. Dvs. at du vil have et dobbeltkrav i 6 mdr., da du samtidig er omfattet af kravet om løbende efteruddannelse.

 • Hvad er en efteruddannelsesperiode?

  En efteruddannelsesperiode løber fra d. 1. januar og to kalenderår frem. De efterfølgende perioder løber successivt derfra. Din ansættelsesdato afgør hvilken periode du får, f.eks. kan du have en uddannelsesperiode for efteruddannelse, der hedder 2019-2020 eller 2020-2021. Du er omfattet af en efteruddannelse, hvis du er ansat i en DE-medlemsvirksomhed og ikke er ny i branchen. Uddannelsesperioden for efteruddannelse indebærer, at du gennemfører minimum 24 lektioners efteruddannelse. 

 • Eksempler på uddannelsesperioder og nedsat lektionskrav ved fravær i længerevarende periode
  1. A starter som ny i en DE-medlemsvirksomhed pr. 1. december 2019, og får tildelt uddannelsesperioden 2019-2020. A er omfattet af krav om kompetenceforløb i sin første uddannelsesperiode fra 1. januar 2019 til 31. december 2020. A har 13 mdr. til at gennemføre kravet om fire kompetencekurser i første uddannelsesperiode. Anden uddannelsesperiode løber fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2022, hvor personen er underlagt kravet om 24 lektioners løbende efteruddannelse. Tilsvarende fsva. de efterfølgende uddannelsesperioder. 
  2. B ansættes som ny i en DE-medlemsvirksomhed pr. den 1. februar 2020. Første uddannelsesperiode løber i dette tilfælde fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2021. I denne periode er B omfattet af kravet om kompetenceforløb. Anden uddannelsesperiode løber fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2023, hvor personen er underlagt kravet om 24 lektioners løbende efteruddannelse. Tilsvarende fsva. de efterfølgende uddannelsesperioder.
  3. Hvis person B nævnt under b) ikke længere er tilknyttet en medlemsvirksomhed pr. 31. marts 2024, har personen været underlagt kravet om kompetenceforløb i perioden 2020-2021, og løbende efteruddannelse én hel uddannelsesperiode (2022-2023) + 3 måneder. Dvs. personen skal gennemføre 24 lektioner i 2022-2023 perioden og 3 lektioner i 2024-2025 perioden, da der dispenseres for de sidste 21 lektioner i henhold til § 15, stk. 1. i regelsættet.
  4. Hvis personen fra b) og c) tilknyttes en medlemsvirksomhed igen den 1. juni 2025, fortsætter personen i samme uddannelsesperiode (2024-2025). Personen har dog været fraværende fra 1. april 2024 til 31. maj 2025, dvs. 14 måneder. Lektionskravet i denne periode er derfor 10 lektioner, da der dispenseres for de 14 måneders fravær med én lektion pr. fraværende måned.
  5. Hvis personen fra b) og c) tilknyttes en medlemsvirksomhed igen den 1. juni 2026, har personen ikke været tilknyttet en medlemsvirksomhed i 26 måneder, hvilket er mere end 24 måneder, jf. § 4, stk. 2, b). Der starter derfor en ny uddannelsesperiode op, som løber fra 1. januar 2026 til 31. december 2027, hvor personen skal gennemgå kompetenceforløbet, jf. § 5 i regelsættet.

  Hvis personen fra b) og c) tilknyttes en medlemsvirksomhed igen den 1. juni 2027, har personen ikke været tilknyttet en medlemsvirksomhed i 38 måneder, hvilket også er mere end 24 måneder. Der starter derfor en ny uddannelsesperiode op, som løber fra 1. januar 2027 til 31. december 2028, hvor personen skal gennemgå kompetenceforløbet, jf. § 5.

 • Hvem er omfattet af DE’s krav om løbende efteruddannelse?

  Alle indehavere og medarbejdere, som er ansat i en DE-medlemsvirksomhed og varetager mæglerfagligt arbejde, er omfattet af DE's krav om løbende efteruddannelse.

 • I sidste efteruddannelsesperiode havde jeg flere lektioner, end jeg behøvede. Får jeg dem overflyttet til næste periode?

  Ja, hvis du har gennemført flere lektioner end dit krav i en efteruddannelsesperiode, kan du få overført maksimalt 6 lektioner til den efterfølgende uddannelsesperiode. Hvis du har gennemført 34 lektioner i periode a, får du overført 6 lektioner til periode b. Dit krav i periode b vil derfor være 18 lektioner (24 lektioner minus 6 lektioner).

 • Jeg har været væk i mere 6 mdr. over to efteruddannelsesperioder. Får jeg nedsat lektionskravet?

  Hvis du har været fraværende i en periode på mere end 6 mdr., som strækker sig over to forskellige efteruddannelsesperioder, får du kun nedsat lektionskravet relativt, hvis du har været fraværende i mere end 6 mdr. i én/begge perioder.

  Eksempler:

  1. Du er sygemeldt fra september 2019 (4 mdr. i efteruddannelsesperioden 2018-2019) til og med maj 2020 (5 mdr. i næste efteruddannelsesperiode 2020-2021). Du får ikke nedsat lektionskravet.
  2. Du er sygemeldt fra maj 2019 (8 mdr. i efteruddannelsesperioden 2018-2019) til april 2020 (2 mdr. i efteruddannelsesperioden 2020-2021). Du får nedsat dit lektionskrav i efteruddannelsesperioden 2018-2019 med 8 lektioner, men du får ikke nedsat lektionskravet i 2020-2021.
 • Hvem er undtaget DE’s krav om løbende efteruddannelse?

  Du er undtaget fra kravet, hvis du som ansat slet ikke varetager mæglerfaglige opgaver. Det gælder eksempelvis bogholdere, receptionister og pedeller.

  Som indehaver er du alene undtaget kravet, såfremt du har skrevet under på, at du ikke varetager mæglerfaglige opgaver.

  Hvis du er i tvivl, om du er omfattet af DE’s efteruddannelseskrav, så læs §1-2 i regelsættet.

 • Hvad sker der, hvis jeg ikke når at opfylde kravet til efteruddannelse?

  Hvis du ikke opfylder dit krav om gennemførsel af 24 lektioner i din efteruddannelsesperiode, får du/forretningen en bod på 3.000 kr. og du skal indhente de manglende lektioner i næste uddannelsesperiode.

 • Jeg har været på barsel/syg/ledig. Får jeg nedsat lektionskravet?

  Du får nedsat dit lektionskrav med 1 lektion pr. mdr. du er fraværende grundet barsel/sygefravær/ledighed i en efteruddannelsesperiode, såfremt du har været fraværende minimum 6 sammenhængende mdr. i en efteruddannelsesperiode.

 • Jeg er ansat i årets 1. halvår og har været væk fra branchen i mindre end 2 år. Hvad er mit krav?

  Hvis du ansættes efter 1. juli i et givent år, får du reduceret dit lektionskrav på 24 lektioner i din efteruddannelsesperiode (2 kalender år). Reduktionen består i 1 lektion pr. 1 mdr.

  Hvis du ansættes inden for de første 6 mdr. af året, får du ikke nedsat dit lektionskrav på 24 lektioner i den pågældende efteruddannelsesperiode.

 • Hvis jeg får en bod for manglende overholdelse af kravet til efteruddannelse, slipper jeg så for at tage de lektioner, som jeg mangler, når jeg betaler den?

  Nej. Hvis du får en bod for manglende overholdelse af kravet om løbende efteruddannelse, skal du betale boden og indhente de manglende lektioner i din næste uddannelsesperiode for efteruddannelse.

 • Jeg er praktikant. Er jeg omfattet af DE’s uddannelseskrav?

  Nej. Det er ikke at krav, at praktikanter deltager på kompetencekurser og derfor er praktikanter ikke omfattet af kravet om kompetenceforløb.

  Ønsker du alligevel at deltage i kompetencekurser i din praktikperiode er der mulighed for dette. Din indehaver skal kontakte Uddannelsesafdelingen for mere information.

 • Jeg er erhvervsmægler. Er jeg omfattet af uddannelseskravene?

  Ja. Som erhvervsmægler er du omfattet af DE’s krav til løbende efteruddannelse. Dvs. du skal gennemføre minimum 24 lektioners efteruddannelse over 2 kalenderår (24 mdr.). Det gælder uanset om du er MDE eller ansat ikke-MDE. 

  Som erhvervsmægler er du dog ikke omfattet af kravet om kompetenceforløb, da dette er specifikt rettet mod boligmæglere. Derfor starter du direkte i en uddannelsesperiode med krav til 24 lektioners efteruddannelse ved din ansættelse.

  Varetager du opgaver inden for både bolig og erhverv, vil du være omfattet af begge krav om kompetenceforløb og løbende efteruddannelse.

 • Jeg er erhvervsmægler - hvordan skal min efteruddannelse registreres?

  Som erhvervsmægler bestemmer du selv, hvordan du vil holde styr på din efteruddannelse. Det er ikke et krav at registrere det på de.dk. I stedet for at kontrollere din registrering af efteruddannelse, bruger vi simpel stikprøvekontrol.

  Du skal selv sørge for, at du overholder kravet.

 • Jeg arbejder kun 20 timer om ugen. Er mit lektionskrav halveret?

  Nej. Du har samme krav til efteruddannelse (24 lektioner over 2 kalenderår) uanset din arbejdstid, når du varetager mæglerfaglige opgaver.

 • Hvorfor er reglerne indført?

  Reglerne om kompetenceforløb og løbende efteruddannelse er indført, fordi branchen ønsker, at DE’s medlemmer på betryggende og professionel vis evner at yde formidling af fast ejendom. 

  DE’s regler om kompetenceforløb og løbende efteruddannelse bidrager til at sikre, at alle DE’s medlemmer og ansatte, som udfører mæglerfaglige opgaver i DE’s medlemsvirksomheder, har et højt og opdateret mæglerfagligt niveau. 

 • Hvem har besluttet reglerne?

  Krav om obligatorisk uddannelse blev vedtaget af DE’s repræsentantskab i maj 2013. Ændringen af reglerne for kompetenceforløb (tidligere basisforløb) blev vedtaget af DE’s bestyrelse i november 2019.

 • Kontrollerer DE, at medlemmerne overholder reglerne?

  Ja, hvert år i januar foretager DE’s uddannelsesafdeling kontrol af, om medlemmerne har overholdt DE’s regler om kompetenceforløb og løbende efteruddannelse i den foregående uddannelsesperiode (2 kalenderår). Det sker bl.a. ved at sammenholde medlemsdata med kursusregistret.

 • Skal jeg dokumentere, at jeg har overholdt reglerne?

  Ja. Du skal altid kunne dokumentere din deltagelse på uddannelsesaktiviteter i minimum 3 år. 

  Deltager du på DE-kurser, kredsarrangementer eller kurser, hvor DE har en samarbejdsaftale (fx kædekurser) registreres din deltagelse automatisk direkte på DE’s kursusside på www.de.dk 

  Dokumentation for din deltagelse i eksterne godkendte kurser skal du derimod selv kunne fremvise ved henvendelse fra DE. Dokumentation kan f.eks. være kursusbevis eller tilmeldingsbekræftelse. 

 • Hvordan tilmelder jeg mig et DE-kursus?

  Du tilmelder dig DE’s kurser via www.de.dk, når du er logget ind. For at kunne logge dig ind, skal du være oprettet som bruger. 

  Hvis du er ejendomsmægler MDE/indehaver, har du allerede en bruger. Det brugernavn er din arbejdsmailadresse. 

 • Hvad sker der, hvis jeg ikke møder op til et tilmeldt kursus?

  Hvis du ikke møder op på et DE-kursus, får du ingen lektioner og beløbet refunderes ikke. Du skal altid overholde afmeldingsfristen, som er angivet på kurset.

 • Jeg var tilmeldt et kursus, men min kollega kom i stedet for?

  Det er den tilmeldte person, der bliver registreret på kurset. Derfor skal den person, der møder op på kurset, også være den, der er tilmeldt. Hvis du vil bytte plads med en kollega, skal du kontakte udbyderen af kurset og få ændret deltagerregistreringen. Det gælder dog ikke ved kompetencekurser.

 • Kan jeg deltage i det samme kursus 2 eller flere gange pr. år?

  Nej. Du kan kun tilmelde dig det samme DE-kursus én gang indenfor en uddannelsesperiode. Du kan derfor ikke få registreret kursuslektioner for deltagelse på det samme kursus flere gange inden for samme uddannelsesperiode. Det samme gælder for eksterne kurser.

 • Kan jeg få registreret lektioner, hvis jeg går før kurset er slut?

  Nej. Hvis du ikke deltager på hele kurset, får du ikke registreret lektioner for de timer, du har været tilstede. Det gælder både for DE-kurser samt eksternt udbudte kurser. Et kursus er nomineret til x-antal lektioner ud fra det samlede indhold og varighed for kurset. Registreringen af lektioner følger således det lektionstal, som kurset er nomineret til. Derfor kan du ikke få registreret et reduceret antal lektioner i forhold til kursets samlede lektionstal.

 • Jeg er underviser på uddannelser/kurser med relevans for branchen. Er dette lektionsgivende?

  Ja. Du kan muligvis få lektioner for dit bidrag ifbm. undervisning på eller udarbejdelse af undervisningsmateriale til en relevant kompetencegivende uddannelse eller et mæglerfagligt efteruddannelseskursus. Kontakt DE’s uddannelsesafdeling for mere information.

 • Hvad er en lektion?

  En lektion er 45 minutters undervisning. Pauser og frokost tæller ikke med.

 • Kan et internt kursus, som er afholdt i min virksomhed, godkendes til lektioner?

  Ja, et internt kursus kan i særlige tilfælde godkendes som eksternt kursus, hvis kurset vurderes til at opfylde krav til indhold, struktur/forløb og underviser. Du søger om godkendelse af eksternt kursus hos DE’s uddannelsesafdeling. 

  Se, hvordan du søger om forhåndsgodkendelse her.

 • Hvilke eksterne kurser, som ikke er DE’s kurser, kan godkendes?

  Som tommelfingerregel kan faglige relevante uddannelsesaktiviteter godkendes, hvis de falder inden for godkendelsesrammen af indhold, struktur/forløb og underviser. Læs mere om godkendelse af eksterne uddannelsesaktiviteter og proceduren for godkendelse her.