Repræsentantskab

Formål og opgaver

Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed. Repræsentantskabet fastlægger de retningslinjer, hvorefter foreningen skal drives samt vælger formand, øvrige medlemmer af bestyrelsen samt repræsentanter i Klagenævnet for Ejendomsformidling og Etisk Nævn.

Sammensætning

Repræsentantskabet består af de 8 kredsformænd samt 40 medlemmer, der vælges på kredsgeneralforsamlingerne.

De 40 medlemmer af repræsentantskabet, som skal vælges på kredsgeneralforsamlingerne, fordeles forholdsmæssigt mellem kredsene efter størrelsen af kontingentbetalingen fra medlemsvirksomhederne i kredsene i 1. kvartal det pågældende år.

Ethvert personligt medlem er valgbar til repræsentantskabet.

DE's bestyrelse deltager i repræsentantskabsmøder med taleret.

Foreningens øvrige personlige medlemmer har ret til at overvære repræsentantskabsmødet uden tale- og stemmeret. Dirigenten kan dog på begæring i særlige tilfælde give sådanne medlemmer taleret under behandlingen af formandens beretning.

Repræsentantskabet vælger en formand for foreningen for en to-årig periode. Repræsentantskabet vælger desuden medlemmer til bestyrelsen.

Kontakt

Dansk Ejendomsmæglerforening

Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C