Normer for etik i professionelle kundeforhold

DE's generelle normer for etisk opførsel i professionelle kundeforhold. Normsættet anvendes kun udenfor forbrugerforhold.

Nærværende normsæt er vedtaget af Dansk Ejendomsmæglerforenings bestyrelse. (Dansk Ejendomsmæglerforening forkortes herefter som DE).

Bemærkningerne til de enkelte normer skal tjene som vejledning samt nærmere præcisering af normen og dennes betydning.

Bemærk, at der i normsættet anvendes betegnelsen MDE om de af normsættet forpligtede. Foreningen kan alene pålægge medlemmer af foreningen forpligtelser, men som indehaver af medlemsvirksomhed har man iht. normsættets § 3, stk. 2 ansvaret for at normsættet efterleves af alle ansatte i virksomheden.

Formål og anvendelse

§ 1

Nærværende normsæt har til formål at sikre, at:

  • MDE i sit virke opfører sig etisk korrekt og udviser en adfærd i overensstemmelse med god skik, uanset at der ikke findes skrevne regler herfor.
  • MDE først og fremmest er rådgiver for sine kunder, og derfor altid varetager sin kundes interesser i det aktuelle opdrag før sine egne interesser.
  • MDE alene påtager sig opgaver, som medlemmet har den fornødne kompetence til at varetage.
  • MDE under udførelsen af sit erhverv udviser den nødvendige respekt over for øvrige parter/aktører, herunder myndigheder, som MDE kommer i kontakt med på deres kunders vegne.

§ 2

Normsættet gælder for alle medlemmer af DE (MDE), men finder alene anvendelse udenfor forbrugerforhold. 

Stk. 2. Normsættet gælder i ethvert kundeforhold og i enhver opgave, lønnet som ulønnet, MDE måtte påtage sig i sin egenskab af erhvervsmægler, ejendomsmægler, vurderingsprofessionel eller rådgiver indenfor den branche, hvor medlemmer af DE sædvanligvis agerer, dog jf. stk. 1. 

Etik og ansvarlighed

§ 3

MDE er forpligtet til at:

  1. opføre sig etisk korrekt og udvise en adfærd i overensstemmelse med god skik over for sine kunder, uanset at der ikke findes skrevne regler herfor.
  2. udøve sit erhverv grundigt, samvittighedsfuldt og i overensstemmelse med, hvad berettigede hensyn til kundens tarv kræver.
  3. overholde og holde sig orienteret om de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser og andre offentlige forskrifter, der vedrører såvel de specifikke branchemæssige som de generelle erhvervsforhold i relation til udøvelsen af den konkrete opgave for kunden.
  4. overholde og holde sig orienteret om de til enhver tid gældende vedtægter, etiske regler, lovlige beslutninger, vedtagelser og faglige informationer, herunder nærværende normsæt samt øvrige normer fastsat af foreningens bestyrelse, samt øvrige regler fastsat af DE og branchen i øvrigt.

Stk. 2. Det er enhver indehaver af og/eller ansvarlige for en medlemsvirksomheds ansvar at sikre at nærværende normsæt efterleves i det daglige arbejde af alle beskæftigede i virksomheden.  

Stk. 3. Enhver person, som i medlemsvirksomheden er beskæftiget med kunder, skal have gennemført og bestået DE´s kursus om etik og adfærd, før personen må have kundekontakt.  

Omhu og kompetence

§ 4

MDE er forpligtet til alene at påtage sig opgaver, som pågældende har den fornødne kompetence og erfaring til at varetage. 

Stk. 2. MDE kan sikre sig kvalificeret, kollegial assistance til opfyldelse af stk. 1.  

§ 5

MDE er forpligtet til at vedligeholde sin faglige kompetence ved løbende efteruddannelse.  

Integritet og respekt

§ 6

MDE er forpligtet til enhver tid at varetage sin kundes interesser i det aktuelle opdrag over eventuelle egne interesser.  

§ 7

MDE har tavshedspligt, og må ikke før, under og efter kundeforholdet uden pågældendes accept eller lovmæssig forpligtelse, videregive eller på anden måde udstille oplysninger om kundens eller tredjemands forhold, når disse forhold bør være underlagt fortrolighed. 

Stk. 2. MDE må ikke i øvrigt anvende oplysninger om en kundes forhold, opnået før, under eller efter kundeforholdet til egen eller andres vinding, når disse oplysninger berettiget af kunden kan anses som fortrolige.

§ 8

MDE er forpligtet til i dennes henvendelse til og omgang med kunder, parter og øvrige aktører at udvise den fornødne professionelle respekt, således at MDE på bedste vis repræsenterer sin kunde, sin virksomhed og DE.  

§ 9

MDE må ikke overfor en udbyder af et projekt direkte eller indirekte afgive en garanti for ikke solgte enheder i projektet.  

Transparens og troværdighed

§ 10

MDE er forpligtet til ikke at oprette eller opretholde et kundeforhold, hvis der er eller kan opstå nærliggende risiko for, at MDE ikke er i stand til at varetage kundens interesse i det enkelte opdrag over egne eller andres interesser.

Stk. 2. MDE er forpligtet til at give kunden oplysning herom, hvis MDE skønner, at der fra kunden eller tredjemand vil kunne stilles spørgsmål ved MDE’s habilitet og interesse i den pågældende sag, uagtet at MDE ikke skønner at have pligt til at undgå oprettelse af kundeforhold eller til at udtræde af dette iht. stk. 1.  

Overholdelse og ikrafttrædelse

§ 11

Måtte overholdelse af normer i nærværende normsæt kunne fortolkes som i modstrid med gældende lovgivning og andre af offentlige forskrifter, skal en sådan fortolkning vige, således at MDE til enhver tid kan og skal overholde nationale og internationale forskrifter og forpligtelser.

§ 12

MDE skal i videst muligt omfang sikre sig dokumentation for efterlevelse af nærværende normsæt, således at MDE overfor DE kan påvise overholdelse.  

Stk. 2. DE etablerer en mulighed for, at alle medlemmer af foreningen, herunder både virksomhedsmedlemmer og personlige medlemmer og såvel indehavere som medarbejdere anonymt kan indberette kendskab til evt. overtrædelser af nærværende normsæt til DE. 

Stk. 3. DE kan foretage stikprøvekontrol og kvalitetssikring af medlemmerne med henblik på at nærværende normsæt overholdes.

Stk. 4. Såfremt der konstateres overtrædelser af nærværende normsæt, kan DE´s bestyrelse sanktionere overtrædelsen iht. DE´s vedtægter.

§ 13

Normsættet træder i kraft 1. januar 2021.